Przygotowywanie gleby pod sad

Korzenie roślin sadowniczych źle znoszą nawet krótkotrwałe zatopienie wodą. Dla uniknięcia takiej ewentualności teren przeznaczony pod sad należy dokładnie wyrównać, tak aby nie było nawet niewielkich zagłębień, w których może gromadzić się woda w czasie roztopów lub po gwałtownych ulewach. Na wyrównanym terenie łatwiej jest później wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, a szczególnie – kosić murawę w międzyrzędziach drzew.
Tereny o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej wymagają zmeliorowania przed założeniem sadu. W ostatnich latach obserwuje się bardzo szybki postęp w rozwoju techniki melioracyjnej, objawiającej się między innymi coraz częstszym zastępowaniem glinianych sączków drenarskich drenami z tworzyw sztucznych, a także wysokim stopniem zmechanizowania robót. Rozstaw sączków stosowany na terenach przeznaczonych pod sady jest podobny do przyjętego w rolnictwie i waha się w granicach 10-18 m, zależnie od zwięzłości gleby i warstwy niższej.
Przygotowywanie gleby pod sad zaleca się rozpocząć już na rok, a jeszcze lepiej -na dwa lata przed sadzeniem drzew. Glebę zbyt kwaśną doprowadza się do odpowiedniego pH przy użyciu nawozów wapniowych. Wysokość dawki wapnia zależy od kwasowości gleby i od jej zwięzłości.  Ilość wapnia, jaką trzeba wysiać na 1 ha pola określają stacje chemiczno-rolnicze po dostarczeniu im próbek gleby. Dokonują one również analizy gleby na zawartość potasu, fosforu i magnezu, co ułatwia podjęcie decyzji o nawiezieniu gleby tymi składnikami przed założeniem sadu. W sadach gruszowych, wiśniowych i czereśniowych stosuje się dawki wapnia o 20-30% wyższe. Wapnowanie gleby zaleca się przeprowadzić na rok przed sadzeniem drzew.