Metody rozmnażania podkładek

ROZMNAŻANIE GENERATYWNE I JEGO ZNACZENIE. Produkcja podkładek generatywnych polega na umiejętnym zbiorze, przygotowaniu i wysiewie nasion oraz prawidłowej pielęgnacji roślin od momentu wzejścia aż do osiągnięcia określonej przydatności szkółkarskiej. Z nasion produkujemy w krótkim czasie podkładki dla wszystkich gatunków drzew owocowych. Wadą podkładek generatywnych jest duża zmienność cech, a zwłaszcza niedostateczne wyrównanie pod względem siły wzrostu, odporności na choroby i wytrzymałości na mróz. Podkładki generatywne drzew ziarnkowych są wolne od groźnych gospodarczo chorób wirusowych, natomiast podkładki drzew pestkowych mogą być zawirusowane, gdyż niektóre wirusy są przenoszone przez pyłek i nasiona.

ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE I METODY STOSOWANE W PRAKTYCE. Rozmnażanie wegetatywne polega na umiejętnym podziale części wegetatywnych rośliny matecznej. Tą metodą rozmnaża się wyselekcjonowane typy podkładek drzew ziarnkowych i pestkowych oraz wszystkie drzewa i krzewy owocowe. Rozróżniamy kilka sposobów rozmnażania wegetatywnego, a mianowicie rozmnażanie przez:

Rozmnażanie przez odrosty korzeniowe i podział roślin matecznych stosowane jest w praktyce bardzo rzadko. Z odrostów korzeniowych rozmnaża się maliny, niekiedy lokalne typy wiśni (tzw. sokówki) i różne typy Węgierki Zwykłej, zwłaszcza w rejonie Podkarpacia. Rozmnażanie śliw przez odrosty korzeniowe jest obecnie niepożądane, gdyż sprzyja rozpowszechnieniu najgroźniejszej choroby wirusowej – szarki. Przez podział roślin rozmnaża się niekiedy tylko poziomki.

Rozmnażanie przez odkłady jest najczęściej stosowane w produkcji podkładek wegetatywnych. Rozróżniamy rozmnażanie przez odkłady pionowe (kopczykowa-nie) i odkłady poziome. W celu rozmnażania podkładek tymi metodami konieczne jest założenie plantacji matecznej (matecznika).

Rozmnażanie przez kopczykowanie polega na obsypywaniu ziemią pędów wyrastających z rośliny matecznej. Tym sposobem rozmnażamy głównie podkładki wegetatywne dla jabłoni i podkładkę pigwę. Przez odkłady poziome rozmnaża się zwykle podkładki wegetatywne dla drzew pestkowych: śliw, czereśni i wiśni. Z przygiętych do położenia poziomego ubiegłorocznych pędów wyrastają pionowo ku górze młode pędy, które po obsypaniu ziemią ukorzeniają się. Ukorzenione jesie-nią pędy z odkładów pionowych i poziomych odcina się i wykorzystuje do produkcji drzewek.

Rozmnażanie przez sadzonki polega na pocięciu organów wegetatywnych rośliny: pędu, korzenia, liścia lub wierzchołka wzrostu na określone części i stworzeniu im sprzyjających warunków do ukorzenienia się. Do podstawowych czynników sprzyjających ukorzenianiu należą: dość wysoka temperatura i wilgotność, odpowiedni skład podłoża oraz stosowanie substancji wzrostowych i witamin.

Szczepienie jest podstawowym sposo bem rozmnażania drzew owocowych.
W wyniku tego zabiegu otrzymuje się organizm zbudowany z dwóch części różnych genetycznie: zraza i podkładki. W praktyce znanych jest kilkadziesiąt sposobów szczepienia, jak np. szczepienie przez stosowanie, na przystawkę, w klin, czy za korę (kożuchówka). Warunkiem dobrego zrastania się zraza i podkładki jest ścisłe połączenie ich tkanki twórczej (miazgi). Jednym ze sposobów szczepienia jestokulizacja. Polega ona na umieszczeniu tarczki okulizacyjnej z pąkiem liściowym, niewielką ilością kory i miazgi odmiany uprawnej pod korą odpowiednio naciętej podkładki. Okulizacja jest najczęściej stosowanym sposobem rozmnażania drzew owocowych.