Nawozy mineralne pod drzewa

nawozZ nawozów mineralnych zaleca się nawozy fosforowe w ilości 11..16,5 kg superfosfatu (18% P2O5) na 100 m2 oraz potasowe w ilości 3…6 kg siarczanu potasu (50% K2O) lub 3,8…7,5 kg soli potasowej (40% K2O) na 100 m2 zarówno pod drzewa, jak i krzewy jagodowe. Nawozy te odznaczają się małą ruchliwością w glebie i z tego względu należy je stosować przed sadzeniem.

Właściwe dawki nawozów z uwzględnieniem ich wzajemnych proporcji najlepiej ustalić na podstawie wyników analiz chemicznych gleby. Ziemię pobiera się łyżką stołową z 2…4 płytkich dołków wykopanych na głębokość warstwy ornej. Oddzielnie zsypuje się ziemię pobraną z górnej, próchnicznej warstwy, a oddzielnie z podglebia (z dołków). Próbką z danej warstwy powinna zawierać ok. 0,5 kg ziemi. Po wysuszeniu na powietrzu oznacza się próbki kartką zawierającą imię i nazwisko oraz adres właściciela, datę i głębokość pobrania, a następnie wysyła się do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Analizy chemiczne gleby warto wykonywać również podczas użytkowania działki w latach następnych, nie częściej jednak niż co 4 lata. Glebę pobiera się wówczas w międzyrzędziach drzew.