Materiał do zakładania sadów

Najlepszy materiał do zakładania sadów stanowią drzewka jednoroczne. W porównaniu z drzewkami starszymi jednoroczne okulanty łatwiej się przyjmują, szybciej rosną i wcześniej wstępują w okres owocowania.
Kupując drzewka jednoroczne, sadownik ma nieskrępowaną możliwość wyprowadzenia w sadzie drzew w takich formach, jakie uważa za najbardziej właściwe.
W sprzedaży znajdują się też drzewka dwuletnie z koronami wyprowadzonymi na pniach o różnej wysokości.
Do sadów towarowych najbardziej przydatne są drzewka niskopienne, o wysokości 40-50 cm.
Im drzewo ma wyższy pień, tym później zaczyna owocować, tym trudniejsza jest jego pie ęgnacja i tym bardziej pracochłonny jest zbiór owoców. Jedynie wiśnie i śliwy w sadach, w których przewiduje się mechaniczny zbiór owoców, powinny mieć pnie o wysokości około 1 m.
Szkółki produkują drzewka na różnych podkładkach i wstawkach, zmieniających w sposób istotny siłę wzrostu, szybkość wejścia w okres owocowania i niektóre inne właściwości biologiczne drzew. Można też nabywać w szkółkach drzewka, których pnie stanowią odporne na mróz przewodnie, bywają też okulanty przewodnie, które przeszczepia się na odmiany uprawne dopiero w sadzie.
W krajach o łagodnych zimach sadownicy już od dawna przestali uprawiać drzewa, zwłaszcza jabłonie i grusze, na podkładkach silnie rosnących, zastępując je drzewami na podkładkach karłowych i półkarłowych. Dzięki temu mogą sadzić i utrzymać przez cały okres istnienia sadu dużą liczbę drzew na jednostce powierzchni.