Pasieczny sprzęt

odsklepiaczPasieczny sprzęt
wyposażenie i narzędzia umożliwiające i usprawniające pracę przy pszczołach oraz urządzenia związane z technologią pozyskiwania produktów pszczelich.

Do podstawowego sprzętu pasiecznego należą:

Dłuto pasieczne
wąska sztabka stalowa, zagięta na jednym końcu pod kątem 90° i zaostrzona na obydwu końcach. Służy do podważania i rozsuwania sklejonych kitem ramek, korpusów uli i nadstawek oraz do czyszczenia sprzętu z kitu i wosku.

Krata odgrodowa
urządzenie oddzielające część gniazdową ula od miodni w celu wykluczenia wychowu czerwiu w miodni. Krata odgrodowa wykonana jest z metalowych prętów lub taśmy winidurowej o otworach podłużnych, szerokości 4,25…4,30 mm, umożliwiających swobodne przechodzenie robotnicom, natomiast uniemożliwiających przechodzenie trutniom i matkom.

Miodarka
urządzenie do odwirowywania miodu z plastrów. Miodarka składa się ze zbiornika, po którego ściankach spływa odwirowywany miód, i z osadzonego w nim na osi wirującego bębna (kosza). Rozróżnia się miodarki.: chordaIne – z ramkami ustawionymi prostopadle do promienia wirówki oraz radialne – z ramkami ustawionymi promieniście, górnymi beleczkami w stronę obwodu bębna.
W Miodarkach chordalnych mieści się do 8 ramek, w radialnych – 30 i więcej.